เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช