เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ 
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั...
       วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลที่วังได้จำทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พ...
 
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอาย...
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   ตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (LPA) 2563
  การประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศ...
   นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริต ร่ว...
  โครงการถวายเทียนพรรษา
  25/06/2563 ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1 ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปร...
  โครงการเคาะประตูบ้านต้านโควิด-19
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้