เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

กองการศึกษา
 
 
นางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

นางสาวงามฤดี สุขธร
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏฺิบัติการ

   
   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนชม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง

นางจารุณี บรรจงเกลี้ยง นางจิราวรรณ เกิดเมืองเล็ก
รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ

นางสุจิฬา สังข์แก้ว
    นางนงลักษณ์ จินดาพงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก

 
นางวรรณี  โชคคล่อง  
ครูผู้ดูแลเด็ก