เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

สำนักปลัดเทศบาล
 

นางมาริสา เพ็ชรทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
 
 

นางสาววิศัลยา  เหมือนจันทร์


นายสุรพงษ์ ศรีนวล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

                  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
นางวราภรณ์ ชูแก้ว
 
จ่าเอกสมชาย กัปปา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน

 
 

นางสาวปาณิสรา  เชี่ยวชาญ

 
นายภูมิพัฒน์  เจนเจริญปีติภัทร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ


นางศิริวรรณ ดวงวิชัย
  
นางสุฑาพร กรุงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                  
เจ้าพนักงานทะเบี่ยนและบัตรชำนาญงาน
 
 
 
 
นางโสภิตา  วรรณสถิตย์

นางนันทินา เหล่าพิทักษ์พงศ์
นักจัดการงานทั่วไป

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   

   
นายทวีรัตน์ เพชรที่วัง
   
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวนภัสกรณ์  การะกรณ์


นิติกรปฏิบัติการ