เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน 31 มกราคม 2561 [ 30 เม.ย. 2562 ]35
12 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ม.ค. 2562 ]35
13 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 2 ม.ค. 2562 ]35
14 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) [ 25 พ.ย. 2561 ]36
15 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 25 เม.ย. 2561 ]34
16 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 25 ต.ค. 2558 ]36
17 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 11 ต.ค. 2558 ]35
18 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลที่วัง พ.ศ.๒๕๕๕ [ 20 พ.ย. 2556 ]38
19 แผนพัฒนาบุคลากร 2555-2557 [ 29 มิ.ย. 2555 ]35
 
|1หน้า 2