เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]6
2 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลที่วัง [ 3 เม.ย. 2566 ]7
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม เทศบาลตำบลที่วัง [ 27 มี.ค. 2566 ]9
4 การจัดทำแนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 27 มี.ค. 2566 ]13
5 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]10
6 รายงานการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]12
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลที่วัง [ 2 พ.ค. 2565 ]12
8 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลที่วัง [ 2 พ.ค. 2565 ]10
9 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 - 2566 [ 25 เม.ย. 2565 ]102
10 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลที่วัง [ 1 มี.ค. 2565 ]10
11 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2565 ]7
12 รายงานการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]104
13 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]108
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 5 ต.ค. 2564 ]111
15 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลที่วัง (พ.ศ. 2564 – 2566) [ 4 ต.ค. 2564 ]104
16 สรุปผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]97
17 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลที่วัง [ 15 ก.ย. 2564 ]108
18 คำสั่งโอนพนักงานส่วนตำบลมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล [ 10 ส.ค. 2564 ]103
19 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 8 มี.ค. 2564 ]204
20 ประกาศ กจ.กท.และอ.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 4 ก.พ. 2564 ]124
 
หน้า 1|2|3