เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 8 มี.ค. 2564 ]43
2 ประกาศเทศบาลตำบลที่วังเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุตคลประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]38
3 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 1 ก.พ. 2564 ]43
4 แผ่นพับวินัยข้าราชการ [ 1 ก.พ. 2564 ]43
5 ประกาศ ก.ท.จ. นศ.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลว 25 พ.ย. 45 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 31 ม.ค. 61 [ 1 ก.พ. 2564 ]39
6 จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 1 ก.พ. 2564 ]39
7 คำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล [ 28 ต.ค. 2563 ]39
8 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]36
9 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]38
10 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลที่วังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]40
11 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลที่วัง (พ.ศ. 2564 – 2566) [ 22 ก.ย. 2563 ]40
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 7 ส.ค. 2563 ]41
13 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]40
14 โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ [ 13 ก.พ. 2563 ]38
15 แนวทางปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ [ 8 ม.ค. 2563 ]38
16 สรุปการอบรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]41
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]48
18 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี พ.ศ. 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]37
19 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]42
20 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]38
 
หน้า 1|2