เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 - 2566 [ 25 เม.ย. 2565 ]79
2 รายงานการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]75
3 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]82
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 5 ต.ค. 2564 ]77
5 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลที่วัง (พ.ศ. 2564 – 2566) [ 4 ต.ค. 2564 ]77
6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]76
7 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลที่วัง [ 15 ก.ย. 2564 ]81
8 คำสั่งโอนพนักงานส่วนตำบลมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล [ 10 ส.ค. 2564 ]81
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 8 มี.ค. 2564 ]181
10 ประกาศ กจ.กท.และอ.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 4 ก.พ. 2564 ]80
11 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานครู ปี 62 [ 4 ก.พ. 2564 ]78
12 ประกาศเทศบาลตำบลที่วังเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุตคลประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]183
13 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 1 ก.พ. 2564 ]176
14 แผ่นพับวินัยข้าราชการ [ 1 ก.พ. 2564 ]178
15 จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 1 ก.พ. 2564 ]176
16 แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2564 ]82
17 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญและกำลังใจ [ 4 ม.ค. 2564 ]82
18 ประกาศ ก.ท.จ. นศ.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลว 25 พ.ย. 45 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 31 ม.ค. 61 [ 4 ม.ค. 2564 ]87
19 ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 4 ม.ค. 2564 ]77
20 ประกาศหลักเกณฑ์ก.ท.จ.พนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) [ 4 ม.ค. 2564 ]78
 
หน้า 1|2|3