เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตาบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล [ 28 พ.ค. 2563 ]217
2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2563 ]216
3 แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมให้ข้าราชการ รักษาวินัย [ 17 ม.ค. 2563 ]214
4 ปประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]218
5 พรบ.เทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]218
6 ขั้นตอนการรับภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2562 ]220
7 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน 31 มกราคม 2561 [ 29 ม.ค. 2562 ]230
8 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 17 ม.ค. 2562 ]219
9 คู่มือการจัดการองค์ความรู้ เรื่องการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง(ระบบแท่ง) [ 10 พ.ค. 2559 ]238
10 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 20 พ.ย. 2556 ]213