วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และทำเวทีฯและอื่นๆ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๑๙-๐๐๑ สายกอไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฉาง-ควนปลิง ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฉาง - ควนปลิง ซอย ๑ หมูที่ ๔ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๐๑๗ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง