วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ต.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๓๕ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๓๑ วัน (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๑ สายกอไผ่ หมู่ที่ ๗ บ้านธรรมเผด็จ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย นศ.ถ.๑๙-๐๐๕ สายควนยา (ตอน ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย นศ.ถ. ๑๙-๐๑๐ สายคลองฝาก หมู่ที่ ๔ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๙ สายนายปิ่น หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ และแผ่นพับตามโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง