วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
เช่าที่ดินในกิจกรรมคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลที่วัง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวนฉบับที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๐๖๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน, วัสดุการศึกษา,เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยและหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะนักเรียนอนุบาลชุดโฟเมก้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนยางรถยนต์ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่่รถดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผฉ ๔๔๙๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนยางรถยนต์ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๐๖๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง