วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนยางรถยนต์ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๑๗๓ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายดูดสิ่งปฎิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อเครื่องเขียน และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๐๖๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนยางรถยนต์ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๓๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาในการตกแต่งเวที ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง