เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองคลัง


 

นางสาวพรรณี สุกใส

ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางธันญ์ชนก ท่วงที นายณรงค์  พลภักดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 

งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ธุรการ

นางสาวนิตยา ขาวขวงศ์
นางสาวอภัสรี สังข์ขาว
นางสาวอมรรัตน์ จินดาจันทร์
นางสาวดวงใจ ชอบทำกิจ
นายสรปกรณ์  เชาว์ช่างเหล็ก -ว่าง-
นางเจตนิพิฐ เกตุแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวจิราวดี สระบัว

นางจิรัญชา  เพชรโชติ
นางวิลาลักษณ์ ทองเนื้อเก้า

นายสรรเพชญ คงแสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวกานต์พิชชา เกิดศรี

นางสาวสุนทรี ทองดำหยู


นายประภาส อุดม

จ้างเหมา

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


คนงานนางสาวเรณู แสงจันทร์แก้วผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ