เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองคลัง


 

นางสาวพรรณี สุกใส

ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางธันญ์ชนก ท่วงที นายณรงค์  พลภักดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 

งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ธุรการ

นางสาวนิตยา ขาวขวงศ์
นางสาวอภัสรี สังข์ขาว
นางสาวอมรรัตน์ จินดาจันทร์
นางสาวดวงใจ ชอบทำกิจ
นายสรปกรณ์  เชาว์ช่างเหล็ก -ว่าง-
นางสาวเจตนิพิฐ ศรีปานรอด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวจิราวดี สระบัว

นางจิรัญชา  เพชรโชติ
นางวิลาลักษณ์ ทองเนื้อเก้า
นางเชียงสาย ส่งเสียงรัตน์ นายสรรเพชญ คงแสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ผู้เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวกานต์พิชชา เกิดศรี

นางสาวสุนทรี ทองดำหยู


นายประภาส อุดม

จ้างเหมา

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


คนงานนางสาวเรณู แสงจันทร์แก้วผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ