เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

สมาชิกสภาเทศบาล
 

นายบุญสม  วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายนิทน  สระบัว
นางสาววัชรี  นุ่นสังข์
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
 

นายอนุชา  บุญชู
นายบุญสม  วังบัวทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายชำนาญ  เกตุบูรณะ   

นายสุชาติ ทองเนื้อเก้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาววัชรี นุ่นสังข์   
นายนิทน  สระบัว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ร.ต.อ.สุนทร  ปรุงแก้ว
นายลือชัย  อดิศาสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสัมภาส  ศรีจันทร์
นายระแบบ  มัคจิตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางอุไรวรรณ  แสงเงิน นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2