เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการขั้นพื้นฐาน

                การคมนาคม   พื้นที่ตำบลที่วัง  ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองกึ่งชุมชนชนบท โดยมีถนนสายเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินสาย 403 ตอนทุ่งสง-ห้วยยอด) เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมระหว่างตำบล หมู่บ้าน ไปยังตัวอำเภอทุ่งสง   และจังหวัดอื่นๆ  โดยมีถนนลาดยางเชื่อมระหว่างถนนสายหลักไปยังหมู่บ้าน ตำบลต่างๆ   รวม  4  สาย  คือ

                   - ถนนสายบ้านก้างปลา      -    ทุ่งส้าน

                   - ถนนสายบ้านก้างปลา      -    วังยวน

                   - ถนนสายที่วัง                -    ถ้ำใหญ่

                   - ถนนสายวัดธรรมเผด็จ               -    วังขรี

                การโทรคมนาคมและการคมนาคมภายในตำบล

                    - มีสถานีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน   3  จุด

                การไฟฟ้า

                    - มีไฟฟ้าใช้ในทุกหมู่บ้าน สำหรับไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายสำคัญ ๆ จำนวน

                   1,500 จุด 

               ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   - มีลำคลอง , ลำห้วย                       จำนวน           7        สาย

                   - บึง , หนอง และอื่นๆ                     จำนวน           1        แห่ง

                   - อ่างเก็บน้ำ , สระน้ำ                      จำนวน           4        แห่ง