เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

   ด้านการศึกษา

                   ตำบลที่วัง  มีสถานศึกษาให้บริการแก่ประชาชนในตำบล ดังนี้คือ

                   - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 แห่ง คือ

                             1. โรงเรียนบ้านชายคลอง        ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านชายคลอง

                             2. โรงเรียนวัดก้างปลา            ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านก้างปลา

                             3. โรงเรียนวัดควนชม             ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านควนชม

                             4. โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ         ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านธรรมเผด็จ

                             5. โรงเรียนวัดวังยวน             ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านวังยวน (ขยายโอกาสถึงม.3)

                   - โรงเรียนมัธยมศึกษา   จำนวน 1 แห่ง  คือ

                             1. โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม     ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านก้างปลา

 

                   - ระดับอาชีวศึกษา      จำนวน  1 แห่ง  คือ

                             1. โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

                   - ระดับปริญญาตรี       จำนวน 1 แห่ง คือ

                             1. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ( STC)     ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน 2 แห่ง คือ

                             1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง   หมู่ที่ 1  จำนวนเด็ก 84 คน  

                             2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม                 หมู่ที่ 5    จำนวนเด็ก 86 คน

                ด้านการศาสนา

                   ตำบลที่วัง  มีศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการแก่ประชาชน จำนวน 7 แห่ง

1.      วัดชายคลอง                   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

2.      วัดก้างปลา                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

3.      วัดควนชม                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

4.      วัดธรรมเผด็จ                  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

5.      วัดโคกกฐิน                    ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

6.      วัดวังยวน                      ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

7.      สำนักสงฆ์ถ้ำพระกรุ          ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

          ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ตำบลที่วัง ณ เดือนพฤษภาคม 2556

            ด้านสาธารณสุข

ในเขตตำบลที่วัง มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ คือ

          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านก้างปลา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3

                             - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านวังยวน   ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 

                             - ร้านขายยา              จำนวน     2   แห่ง