เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

สภาพทั่วไป
 

             ที่วัง...หนึ่งในสิบสิ่ตำบลของอำเภอทุ่งสง อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอทุ่งสงไปทางจังหวัดตรัง ตามทางหลวงแผ่นดินสาย 403 (ทุ่งสง-ห้วยยอด) โดยแยกจาก ทุ่งสง ตรงสี่แยกชะมาย แนวเขตตำบลนั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองทุ่งสง ประมาณ 9 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอทุ่งสง ผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.ซี.ที) ผ้านหน้าบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ชุมชนบ้านชายคลอง และที่วัง บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ย่านชุมชนบ้านก้างปลา ไปสุดแนวเขตของตำบลตรงบริเวณสะพานคลองใหม่ ซึ่งจะจรดเขตกับตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง ส่วนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลที่วังนั้นจะอยู่ห่างจาก ตัวเมืองทุ่งสง ประมาณ 9 กิโลเมตร

            ตำบลที่วังเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวอำเภอทุ่งสง ระยะห่างจากตัวอำเภอถึงเขตตำบลประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 70 กิโลเมตร มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา มีฝนตกตามฤดูกาล สภาพพื้นที่ในบางหมู่บ้านมีน้ำท่วมถึง ภูมิอากาศมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงมิถุนายน และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนมกราคม ของทุกปี