เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.


วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ......ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 #คณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง #เทศบาลตำบลที่วัง
2021-10-01
2021-09-22
2021-09-08
2021-09-06
2021-08-25
2021-08-23
2021-08-18
2021-08-09
2021-08-06
2021-07-30