เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]3
2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]4
3 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]3
4 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]3
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]4
6 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]5
7 รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ต.ค. 2563 ]6
8 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]8
9 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปี 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]6
10 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]4
11 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]309
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]302
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 12 เดือน (พ.ศ.2562) [ 11 ต.ค. 2562 ]308
14 รายงานผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทีวัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]308
15 รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]4
16 รายงานสรุปผลการดำเนินการ โครงการ “หนึ่งใจ.........ให้ธรรมะ”ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 ก.ค. 2562 ]302
17 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี 2561 [ 24 พ.ค. 2562 ]302
18 บันทึกรายงานการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลที่วัง ปีงบประมาณ 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]307
19 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลที่วัง ปีงบประมาณ 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]307
20 รายงานผลการทำงานเพื่อทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลที่วัง [ 3 เม.ย. 2562 ]300
 
หน้า 1|2