เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 27 ก.ย. 2562 ]66
12 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต [ 27 ก.ย. 2562 ]57
13 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 29 เม.ย. 2562 ]8
14 การกำหนดแผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน [ 18 เม.ย. 2562 ]15
15 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 2 ม.ค. 2562 ]7
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน [ 19 ต.ค. 2561 ]178
17 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]127
18 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]134
19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2561 ]218
20 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) [ 31 พ.ค. 2560 ]174
21 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 31 พ.ค. 2560 ]4
22 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ค. 2560 ]113
 
|1หน้า 2