วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนมีนาคม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) โรงเรียนวัดควนชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนมีนาคม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านวังยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนมีนาคม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านชายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท ๔๔๖๔ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายครัวภูผา-บ้านจ่าวิทย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่ แบบแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยบ่อจันทร์-บ้านนายดับ หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อท่อยางดูดสิ่งปฏิกูลรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๓๕ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (โรงเรียนบ้านชายคลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง