วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายบ้านลุงวิน หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนมีนาคม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนมีนาคม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนมีนาคม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนมีนาคม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) โรงเรียนวัดก้างปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนมีนาคม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง