วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2563
ซื้อหน้ากากอนามัยตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สุขภัณฑ์โถชักโครก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทวนทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลที่วัง จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อหน้ากากอนามัยตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  เม.ย. 2563
ซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค ๔๔๘ นศ.