วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (โรงเรียนบ้านวังยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (โรงเรียนบ้านชายคลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (โรงเรียนวัดก้างปลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๙-๐๐๑ ทางหลวง ๔๐๓ (สายเก่า) ๓ ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านชายคลอง ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านช่องหมี (ถ้ำประดู่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสาคร รักษ์วงศ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายซอยโพรงงู -โคกเมา หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง