วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชาญชัย หมู่ที่ ๔ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อหรั่ง-ไร่เหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายที่วัง-ถ้ำใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัทส์ติกคอนกรีต สายบ้านหมอกล่ำ-โคกกฐิน หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัทส์ติกคอนกรีต สายหนองฉีด หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)