วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านวังยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านชายคลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (โรงเรียนวัดก้างปลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างโครงการอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ศพด.บ้านวังยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (โรงเรียนวัดควนชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง