วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2561
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน ๑๒ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค ๔๔๘ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหรั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายควนพล-ควนกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบนควน-วัดธรรมเผด็จ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายวังขวัญ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายหนองหรอด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายคลองทราย ตอน 2 หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)