วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสง) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์และซ่อมเปลี่ยนสายสัญญาณ สายไฟและวัสดุท่อร้อยสายและกล่องเก็บสาย กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายบ้านนายกระจ่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (โรงเรียนวัดควนชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง