วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายหนองธง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองเนื้อเก้า ซอย 1 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจ่าชา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบังคับคดี หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ (ถังเหลี่ยม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๐๑๗ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๐-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๑๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อถังขยะทรงกลมขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๒๓๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง