วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับและตกแต่งสวนย่อม หน้าสำนักงาน และทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุ อุปรกรณ์ เพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ราชการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ราชการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๑๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง