วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบนควน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายครูเปรม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ค. 2561
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๑๗๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างดำเนินการปรับพื้นที่ จำนวน ๕ ไร่ ตามโครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อประกอบอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทำแปลงสาธิตการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อไม้ เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อประกอบอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทำแปลงสาธิตการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๓๑๓ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องสกัดคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง