วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๓๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองหอม คลองหลังบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง)และคูระบายน้ำเลียบถนนสาย ๔๐๓ (สายเก่า) ในหมู่ที่ ๑,๒,๗ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๒๑ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ไฟไซเรน) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวอีดำ-ควนยา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายห้วยกบ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)