วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษา,เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยและหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนาน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านชายคลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านวังยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (โรงเรียนวัดก้างปลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (โรงเรียนวัดควนชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างโครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง