วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย
20  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๐๓ (สายเก่า) ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๐๓ (สายเก่า) ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์กู้ภัยคันแดง หมายเลขทะเบียน บธ ๑๖๑ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๐๖๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถดูดสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๓๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง