วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
โครงการบุกเบิกถนนสายถ้ำชวน (ตอน ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง
1  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านบนควน ตำบลที่วัง
1  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านธรรมเผด็จ (โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ) ตำบลที่วัง
1  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง)
1  พ.ย. 2561
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง
1  พ.ย. 2561
โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณฟุตบาทเลียบถนนทางหลวงสาย ๔๐๓ (สายเก่า) หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง
1  พ.ย. 2561
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในค่าย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลที่วัง
29  ต.ค. 2561
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๓๕ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง