วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลสายด่วนนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังไทร-ช่องลม หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านบนควน ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาลตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านธรรมเผด็จ (โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ) ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)