วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๑-๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๔๔๘ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๔๔๘ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๑๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๑๗๓ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง