วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้อง) ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำรถดับเพลิงชนิดผ้า) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนรางน้ำสเตนเลส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผฉ ๔๔๙๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสง) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง