วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๒๑ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัยและอุทกภัย พายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านดอนรัก หมู่ที่ ๘ - ๑๐ ตำบลที่วัง
18  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนรัก หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลที่วัง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเล่มเกมส์ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดงความสามารถพิเศษและซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง