วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายเจียน ตอน ๒ หมูที่ ๘ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฟุตบาทคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสาย 403 (สายเก่า) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในค่าย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านดอนรัก หมู่ที่ ๘ - ๑๐ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายปิ่น ตอน ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายปิ่น ตอน ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง
25  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเเหล็ก สายนายปิ่น ตอน ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง