วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างเช่าเต็นท์ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ที่วังคัพ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาล ที่วังคัพ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสนามแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาล ที่วังคัพ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาล ที่วังคัพ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาล ที่วังคัพ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อชุดนักกีฬาฟุตบอลพร้อมสกรีนและวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาล ที่วังคัพ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๔๐๓ (สายเก่า) ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไสใหญ่-ที่วัง หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง