วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2562
จ้างงานคนพิการให้ทำงานในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (เทศบาลตำบลที่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเอื้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อยางล้อรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๓๕ นศ. จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อกระจกโค้งจราจร ขนาด ๓๒ นิ้ว พร้อมเสาเหล็ก ขนาด ๒.๕ นิ้ว x ๓ เมตร จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๐๖๖ นศ. จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง