วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรื้อพรม พร้อมขัดพื้น ห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพื่อประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงพร้อมทำแปลงสาธิตการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔,๓๕๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านวังยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง