วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างเหมาคนงานบริการประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายที่วัง-ถ้ำใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง
16  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนหลวงนาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนางพริ้ม-อบต.ควนกรด หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายชายคลอง ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนม่วง-ไร่เหนือ หมู่ที่ ๖-๗ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง