วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายบ่อสองลูก-บ้านนายดับ หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงพร้อมลำโพง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและครุภัณฑ์การเกษตรตามโครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพื่อประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทำแปลงสาธิตการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังคัดแยกขยะ) จำนวน ๗๖ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง