วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อเตรียมการเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประดิษฐ์-โรงโม่หิน หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการขับรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๓๕ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน ๕ เครื่อง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑-๑๑ (ตอน ๒ ) ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)