วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล บ้านดอนรัก หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง