วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านวังยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจำปี ปอจง หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลที่วัง จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน รอ.ภราดา-บ้านนายเจียม ส่งสุข หมู่ที่ ๔ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกเภาลาย-บ้านคลองทราย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาติดวอลเปเปอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง