วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนพล ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2562
จ้างทำสวนหย่อม ตรงบริเวณทางลงบ้านที่วัง หน้าที่พักสายตรวจสถานีตำรวจภูธรกะปาง ตรงบริเวณใต้ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องชุมสายโทรศัพท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพื่อประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทำแปลงสาธิตการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำ) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายชุมชนก้างปลา หมู่ที่ ๓-๔ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค สายควนพล ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ทำป้ายไวนิลสายด่วนนายก จำนวน ๑๑ ป้าย