วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (โรงเรียนวัดควนชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (โรงเรียนวัดก้างปลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดวอร์มดับเพลิง) จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมาสำหรับการวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายและอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๔๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง