วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๑๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๐๖๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (โรงเรียนบ้านวังยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (โรงเรียนบ้านชายคลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง