วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย ๗๔๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (โรงเรียนบ้านวังยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (โรงเรียนบ้านชายคลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้าง่จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (โรงเรียนวัดควนชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (โรงเรียนวัดก้างปลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง