วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองผักตบ หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๑ - ๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกคลองสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมสถานที่ลอยกระทงตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งเวทีตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายถ้ำชวน (ตอน ๑) หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  พ.ย. 2562
จ้างตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง