วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2563
ซื้อการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยและหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องประ-บ่อสองลูก หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฉาง ซอย ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายตลาดอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายปิ่น หมู่ที่ 8 ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลและโครงป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง) โดยวิธีคัดเลือก